Amazoopsis diplopoda

Amazoopsis diplopoda là một loài rêu tản trong họ Lepidoziaceae. Loài này được (Pocs) J.J. Engel & G.L. Merr. mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2004.[1]