Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu độc quyền quản lý hoàn toàn sử dụng NoSQL có hỗ trợ giá trị khóa và cấu trúc dữ liệu tài liệu [1] và được cung cấp bởi Amazon.com như một phần của Amazon Web Services portfolio.[2] DynamoDB trưng bày một mô hình dữ liệu tương tự và lấy tên của nó từ Dynamo, nhưng có một triển khai cơ bản khác. Dynamo có thiết kế đa chủ yêu cầu khách hàng giải quyết xung đột phiên bản và DynamoDB sử dụng sao chép đồng bộ trên nhiều trung tâm dữ liệu [3] để có độ bền và tính sẵn sàng cao. DynamoDB được Amazon CTO Werner Vogels công bố vào ngày 18 tháng 1 năm 2012 [4] và được trình bày dưới dạng một sự phát triển của giải pháp Amazon SimpleDB.[5]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Amazon DynamoDB http://www.allthingsdistributed.com/2012/01/amazon... http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/d... http://www.zdnet.co.uk/news/cloud/2012/01/19/amazo... https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-dynamodb-l... https://aws.amazon.com/blogs/aws/dynamodb-local-fo... https://aws.amazon.com/dynamodb/faqs/ https://aws.amazon.com/dynamodb/faqs/#How_does_Ama... https://aws.amazon.com/dynamodb/faqs/#scale_anchor https://web.archive.org/web/20120121032537/http://...