Amathina tricarinata
Amathina tricarinata

Amathina tricarinata

Amathina tricarinata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[3]