Agrogeology

Agrogeology, còn gọi là liên ngành nông học - khoáng chất, nghĩa là ngành nghiên cứu về nguồn gốc của các khoáng chất, và ứng dụng của chúng. Những khoáng chất này có tầm quan trọng đối với nông nghiệp và làm vườn, đặc biệt là liên quan đến độ phì nhiêu của đất và các thành phần phân bón. Những khoáng chất này thường là chất dinh dưỡng thực vật thiết yếu. Nông học cũng có thể được định nghĩa là ứng dụng của địa chất vào các vấn đề trong nông nghiệp, đặc biệt là liên quan đến năng suất và sức khỏe của đất. Lĩnh vực này là sự kết hợp của một vài lĩnh vực khác nhau, bao gồm địa chất, khoa học đất, nông học và hóa học. Mục tiêu tổng thể là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bằng cách sử dụng tài nguyên địa chất để cải thiện các khía cạnh hóa học và vật lý của đất.