Agriotes vaccinus

Agriotes vaccinus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Candèze miêu tả khoa học năm 1863.[1]

Liên quan