Agriotes syriacus

Agriotes syriacus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Platia & Gudenzi miêu tả khoa học năm 1997.[1]

Liên quan