8583 Froberger

8583 Froberger (1997 AK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. CombaPrescott.

8583 Froberger

Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Kinh độ của điểm nút lên 64.89847
Chu kỳ quỹ đạo 2075.9846121
Tên chỉ định 8583
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54700
Khám phá bởi P. G. Comba
Cận điểm quỹ đạo 2.7160258
Đặt tên theo Johann Jakob Froberger
Viễn điểm quỹ đạo 3.6535982
Acgumen của cận điểm 128.06687
Độ lệch tâm 0.1471943
Nơi khám phá Prescott
Tên chỉ định thay thế 1997 AK6
Độ bất thường trung bình 287.76094
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1997