8582 Kazuhisa

8582 Kazuhisa (1997 AY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. KobayashiOizumi.

8582 Kazuhisa

Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11317
Kinh độ của điểm nút lên 63.17662
Độ lệch tâm 0.2169220
Độ bất thường trung bình 113.70441
Tên chỉ định thay thế 1997 AY
Viễn điểm quỹ đạo 3.8052988
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0
Tên chỉ định 8582
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Acgumen của cận điểm 292.53128
Cận điểm quỹ đạo 2.4486744
Chu kỳ quỹ đạo 2019.7027615