8572 Nijo

8572 Nijo (1996 UG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1996 bởi KletKlet.

8572 Nijo

Cận điểm quỹ đạo 1.7979119
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8
Viễn điểm quỹ đạo 2.6269349
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1996
Độ lệch tâm 0.1873563
Acgumen của cận điểm 153.74078
Tên chỉ định thay thế 1996 UG1
Đặt tên theo Nijō Castle
Nơi khám phá Klet
Khám phá bởi Klet
Chu kỳ quỹ đạo 1201.9898140
Kinh độ của điểm nút lên 190.51146
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24889
Độ bất thường trung bình 227.35610
Tên chỉ định 8572