8571 Taniguchi

8571 Taniguchi (1996 UX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1996 bởi T. KobayashiOizumi.

8571 Taniguchi

Độ lệch tâm 0.0722390
Tên chỉ định 8571
Độ bất thường trung bình 121.58428
Độ nghiêng quỹ đạo 0.98543
Viễn điểm quỹ đạo 3.0573993
Acgumen của cận điểm 170.50552
Chu kỳ quỹ đạo 1758.6899558
Nơi khám phá Oizumi
Khám phá bởi T. Kobayashi
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1996
Kinh độ của điểm nút lên 262.31336
Tên chỉ định thay thế 1996 UX
Cận điểm quỹ đạo 2.6454325
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0