8560 Tsubaki

8560 Tsubaki (1995 SD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1995 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8560 Tsubaki

Độ lệch tâm 0.0713342
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Chu kỳ quỹ đạo 1857.0128957
Độ nghiêng quỹ đạo 13.40517
Độ bất thường trung bình 216.05238
Viễn điểm quỹ đạo 3.1676410
Nơi khám phá Kitami
Kinh độ của điểm nút lên 350.52423
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định thay thế 1995 SD5
Cận điểm quỹ đạo 2.7458098
Tên chỉ định 8560
Acgumen của cận điểm 333.02697