8537 Billochbull

8537 Billochbull (1993 FG24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. LagerkvistĐài thiên văn Nam Âu.

8537 Billochbull

Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Độ bất thường trung bình 215.98712
Chu kỳ quỹ đạo 1937.6197321
Tên chỉ định thay thế 1993 FG24
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Tên chỉ định 8537
Kinh độ của điểm nút lên 194.31112
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3
Acgumen của cận điểm 96.68541
Cận điểm quỹ đạo 2.7487725
Độ lệch tâm 0.0962977
Viễn điểm quỹ đạo 3.3345859
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1993
Độ nghiêng quỹ đạo 9.94780