8531 Mineosaito

8531 Mineosaito (1992 WX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8531 Mineosaito

Chu kỳ quỹ đạo 1558.6651021
Acgumen của cận điểm 283.89893
Nơi khám phá Kitami
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Cận điểm quỹ đạo 2.3162960
Tên chỉ định thay thế 1992 WX2
Độ bất thường trung bình 166.16764
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0
Viễn điểm quỹ đạo 2.9454868
Tên chỉ định 8531
Kinh độ của điểm nút lên 205.40526
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25933
Độ lệch tâm 0.1195775
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992