8515 Corvan

8515 Corvan (1991 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaughtSiding Spring. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên Patrick Corvan, một nhà thiên văn học nghiệp dư.[1]

8515 Corvan

Độ bất thường trung bình 2.87374
Khám phá bởi R. H. McNaught
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Độ nghiêng quỹ đạo 13.21074
Chu kỳ quỹ đạo 1549.8470193
Nơi khám phá Siding Spring
Viễn điểm quỹ đạo 3.0500522
Acgumen của cận điểm 331.69429
Kinh độ của điểm nút lên 337.80852
Tên chỉ định thay thế 1991 RJ
Cận điểm quỹ đạo 2.1918662
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9
Độ lệch tâm 0.1637160
Tên chỉ định 8515