8502 Bauhaus

8502 Bauhaus (1990 TR12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi F. BorngenL. D. SchmadelTautenburg.

8502 Bauhaus

Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6
Chu kỳ quỹ đạo 1885.0908323
Tên chỉ định 8502
Độ nghiêng quỹ đạo 9.45907
Nơi khám phá Tautenburg
Độ lệch tâm 0.1046111
Khám phá bởi F. BorngenL. D. Schmadel
Kinh độ của điểm nút lên 240.19109
Viễn điểm quỹ đạo 3.2988708
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Đặt tên theo Bauhaus
Tên chỉ định thay thế 1990 TR12
Độ bất thường trung bình 219.36726
Cận điểm quỹ đạo 2.6740382
Acgumen của cận điểm 86.32995