8431 Haseda

8431 Haseda (1997 YQ13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1997 bởi T. KobayashiOizumi.

8431 Haseda

Độ lệch tâm 0.0507959
Độ bất thường trung bình 93.72098
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5
Chu kỳ quỹ đạo 1716.0320629
Tên chỉ định thay thế 1997 YQ13
Kinh độ của điểm nút lên 246.74519
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59826
Tên chỉ định 8431
Viễn điểm quỹ đạo 2.9476078
Cận điểm quỹ đạo 2.6626306
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1997
Acgumen của cận điểm 215.14611