8421 Montanari

8421 Montanari (1996 XA9) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

8421 Montanari

Tên chỉ định thay thế 1996 XA9
Kinh độ của điểm nút lên 156.88872
Chu kỳ quỹ đạo 1778.1118872
Độ bất thường trung bình 122.72282
Acgumen của cận điểm 283.38233
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Cận điểm quỹ đạo 2.7683231
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33598
Độ lệch tâm 0.0362235
Đặt tên theo Geminiano Montanari
Tên chỉ định 8421
Viễn điểm quỹ đạo 2.9764177