8330 Fitzroy

8330 Fitzroy (1982 FX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1982 bởi H. DebehogneĐài thiên văn Nam Âu.

8330 Fitzroy

Độ lệch tâm 0.1088601
Đặt tên theo Robert FitzRoy
Viễn điểm quỹ đạo 3.5190468
Chu kỳ quỹ đạo 2065.0037956
Tên chỉ định 8330
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35683
Cận điểm quỹ đạo 2.8280962
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Kinh độ của điểm nút lên 12.35471
Acgumen của cận điểm 225.03443
Khám phá bởi H. Debehogne
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1
Tên chỉ định thay thế 1982 FX3
Độ bất thường trung bình 185.84456
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1982