8326 Paulkling

8326 Paulkling (1981 JS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. ShoemakerE. ShoemakerPalomar.

8326 Paulkling

Viễn điểm quỹ đạo 2.8711763
Độ lệch tâm 0.2006485
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14604
Tên chỉ định 8326
Chu kỳ quỹ đạo 1350.7170619
Tên chỉ định thay thế 1981 JS2
Kinh độ của điểm nút lên 359.85785
Khám phá bởi C. ShoemakerE. Shoemaker
Độ bất thường trung bình 61.23305
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1981
Cận điểm quỹ đạo 1.9115329
Nơi khám phá Palomar
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5
Acgumen của cận điểm 295.88969