8315 Bajin

8315 Bajin (1997 WA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCDXinglong. The asteroid in named afrer Chinese writer Ba Jin.

8315 Bajin

Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày phát hiện 25 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định 8315
Đặt tên theo Ba Jin
Tên chỉ định thay thế 1997 WA22
Cận điểm quỹ đạo 1.8339544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5933932
Độ lệch tâm 0.1715336
Chu kỳ quỹ đạo 1203.0089660
Độ bất thường trung bình 279.28069
Độ nghiêng quỹ đạo 7.88757
Kinh độ của điểm nút lên 85.62093
Acgumen của cận điểm 182.71835
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8