8294 Takayuki

8294 Takayuki (1992 UM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8294 Takayuki

Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày phát hiện 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định 8294
Tên chỉ định thay thế 1992 UM3
Cận điểm quỹ đạo 2.8095574
Viễn điểm quỹ đạo 3.2258502
Độ lệch tâm 0.0689751
Chu kỳ quỹ đạo 1914.7556120
Độ bất thường trung bình 282.44303
Độ nghiêng quỹ đạo 9.09132
Kinh độ của điểm nút lên 239.45319
Acgumen của cận điểm 233.05052
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0