8266 Bertelli

8266 Bertelli (1986 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

8266 Bertelli

Độ nghiêng quỹ đạo 5.64285
Tên chỉ định thay thế 1986 TC
Kinh độ của điểm nút lên 349.65413
Chu kỳ quỹ đạo 1290.7036389
Độ lệch tâm 0.1525142
Cận điểm quỹ đạo 1.9661554
Acgumen của cận điểm 358.28890
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7
Ngày phát hiện ,
Viễn điểm quỹ đạo 2.6738170
Độ bất thường trung bình 55.68648
Tên chỉ định 8266