8251 Isogai

8251 Isogai (1980 VA) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 08 tháng 11 năm 1980 bởi T. Furuta tại Tokai.

8251 Isogai

Acgumen của cận điểm 233.21954
Tên chỉ định 8251
Nơi khám phá Tokai
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20823
Chu kỳ quỹ đạo 1235.6501121
Độ bất thường trung bình 48.67527
Khám phá bởi T. Furuta
Độ lệch tâm 0.2639156
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1
Viễn điểm quỹ đạo 2.8482808
Cận điểm quỹ đạo 1.6587936
Kinh độ của điểm nút lên 169.27836
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1980
Tên chỉ định thay thế 1980 VA