8223 Bradshaw

8223 Bradshaw (1996 PD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1996 bởi P. G. CombaPrescott.

8223 Bradshaw

Độ nghiêng quỹ đạo 9.51437
Khám phá bởi P. G. Comba
Viễn điểm quỹ đạo 3.3626539
Tên chỉ định thay thế 1996 PD
Suất phản chiếu hình học 0.0302
Độ lệch tâm 0.2300735
Acgumen của cận điểm 226.22667
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.70
Chu kỳ quỹ đạo 1650.9163893
Độ bất thường trung bình 196.09722
Tên chỉ định 8223
Nơi khám phá Prescott
Kinh độ của điểm nút lên 117.35378
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1996
Cận điểm quỹ đạo 2.1047493