8206 Masayuki

8206 Masayuki (1994 WK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1994 bởi T. KobayashiOizumi.

8206 Masayuki

Kinh độ của điểm nút lên 287.54534
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3
Độ lệch tâm 0.0466266
Khám phá bởi T. Kobayashi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định 8206
Nơi khám phá Oizumi
Acgumen của cận điểm 73.93497
Tên chỉ định thay thế 1994 WK1
Độ bất thường trung bình 128.61817
Chu kỳ quỹ đạo 1176.6243569
Cận điểm quỹ đạo 2.0794859
Viễn điểm quỹ đạo 2.2828885
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46933