8202 Gooley

8202 Gooley (1994 CX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1994 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8202 Gooley

Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày phát hiện 11 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định 8202
Tên chỉ định thay thế 1994 CX2
Cận điểm quỹ đạo 2.6804983
Viễn điểm quỹ đạo 3.1505503
Độ lệch tâm 0.0806119
Chu kỳ quỹ đạo 1818.3329786
Độ bất thường trung bình 282.08166
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07471
Kinh độ của điểm nút lên 118.96138
Acgumen của cận điểm 70.92473
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0