8182 Akita

8182 Akita (1992 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1992 bởi M. YanaiK. WatanabeKitami.

8182 Akita

Độ lệch tâm 0.0858281
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6
Chu kỳ quỹ đạo 1785.7402392
Khám phá bởi M. YanaiK. Watanabe
Acgumen của cận điểm 357.60580
Cận điểm quỹ đạo 2.6333451
Kinh độ của điểm nút lên 17.08556
Nơi khám phá Kitami
Tên chỉ định thay thế 1992 TX
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định 8182
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86138
Độ bất thường trung bình 66.02539
Viễn điểm quỹ đạo 3.1278145