5966 Tomeko

5966 Tomeko (1990 VS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi T. SekiGeisei.

5966 Tomeko

Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5
Tên chỉ định 5966
Kinh độ của điểm nút lên 53.44709
Khám phá bởi T. Seki
Chu kỳ quỹ đạo 1913.8361208
Độ bất thường trung bình 181.01314
Nơi khám phá Geisei
Tên chỉ định thay thế 1990 VS6
Viễn điểm quỹ đạo 3.2765419
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Cận điểm quỹ đạo 2.7569335
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61455
Acgumen của cận điểm 284.27855
Độ lệch tâm 0.0861209