5959 Shaklan

5959 Shaklan (1989 NB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 7 năm 1989 bởi E. F. HelinPalomar.

5959 Shaklan

Suất phản chiếu hình học 0.1770
Acgumen của cận điểm 147.24967
Kinh độ của điểm nút lên 135.54940
Viễn điểm quỹ đạo 3.5119266
Độ nghiêng quỹ đạo 17.85938
Khám phá bởi E. F. Helin
Độ bất thường trung bình 126.95687
Tên chỉ định 5959
Tên chỉ định thay thế 1989 NB1
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 7 năm 1989
Cận điểm quỹ đạo 2.8612194
Độ lệch tâm 0.1021014
Chu kỳ quỹ đạo 2077.7066920