5930 Zhiganov

5930 Zhiganov (1975 VW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. SmirnovaNauchnyj.

5930 Zhiganov

Cận điểm quỹ đạo 2.0442633
Tên chỉ định 5930
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81474
Nơi khám phá Nauchnyj
Kinh độ của điểm nút lên 141.13588
Tên chỉ định thay thế 1975 VW2
Độ lệch tâm 0.0911283
Acgumen của cận điểm 148.46970
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1975
Độ bất thường trung bình 315.89229
Chu kỳ quỹ đạo 1232.1109048
Viễn điểm quỹ đạo 2.4542007