5924 Teruo

5924 Teruo (1994 CH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi T. KobayashiOizumi.

5924 Teruo

Nơi khám phá Oizumi
Acgumen của cận điểm 68.62719
Tên chỉ định 5924
Kinh độ của điểm nút lên 109.56597
Suất phản chiếu hình học 0.0693
Cận điểm quỹ đạo 2.0921767
Độ lệch tâm 0.1083074
Chu kỳ quỹ đạo 1312.7233339
Khám phá bởi T. Kobayashi
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định thay thế 1994 CH1
Độ bất thường trung bình 328.04625
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00
Viễn điểm quỹ đạo 2.6004195
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09193