5912 Oyatoshiyuki

5912 Oyatoshiyuki (1989 YR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1989 bởi T. NiijimaT. UrataOjima.

5912 Oyatoshiyuki

Độ lệch tâm 0.1689490
Tên chỉ định 5912
Acgumen của cận điểm 335.33483
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1989
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9
Cận điểm quỹ đạo 1.9986401
Tên chỉ định thay thế 1989 YR
Độ bất thường trung bình 335.90945
Chu kỳ quỹ đạo 1362.2562020
Khám phá bởi T. NiijimaT. Urata
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36751
Nơi khám phá Ojima
Viễn điểm quỹ đạo 2.8112695
Kinh độ của điểm nút lên 116.12831