5905 Johnson

5905 Johnson (1989 CJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1989 bởi E. F. HelinPalomar.

5905 Johnson

Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2
Nơi khám phá Palomar
Tên chỉ định 5905
Chu kỳ quỹ đạo 964.413776039326
Độ bất thường trung bình 270.4000648156596
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1989
Khám phá bởi E. F. Helin
Kinh độ của điểm nút lên 141.3225243879458
Cận điểm quỹ đạo 1.772843366033448
Độ lệch tâm .07197349328264822
Độ nghiêng quỹ đạo 27.52076883929359
Viễn điểm quỹ đạo 2.047830619463824
Tên chỉ định thay thế 1989 CJ1
Acgumen của cận điểm 208.6538055301527