5896 Narrenschiff

5896 Narrenschiff (1982 VV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaNauchnyj.

5896 Narrenschiff

Khám phá bởi L. G. Karachkina
Độ lệch tâm 0.0121266
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8
Acgumen của cận điểm 331.39174
Cận điểm quỹ đạo 2.2569913
Độ bất thường trung bình 118.63092
Kinh độ của điểm nút lên 104.82424
Đặt tên theo Ship of Fools
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1982
Chu kỳ quỹ đạo 1261.3666214
Tên chỉ định thay thế 1982 VV10
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09748
Viễn điểm quỹ đạo 2.3124025
Tên chỉ định 5896
Nơi khám phá Nauchnyj