5891 Gehrig

5891 Gehrig (1981 SM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1981 bởi A. MrkosKlet.

5891 Gehrig

Độ bất thường trung bình 329.47608
Chu kỳ quỹ đạo 1387.1863210
Tên chỉ định thay thế 1981 SM
Nơi khám phá Klet
Đặt tên theo Lou Gehring
Tên chỉ định 5891
Cận điểm quỹ đạo 2.1148523
Khám phá bởi A. Mrkos
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1981
Kinh độ của điểm nút lên 300.60763
Viễn điểm quỹ đạo 2.7535625
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3
Acgumen của cận điểm 110.80801
Độ lệch tâm 0.1311947
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34296