5886 Rutger

5886 Rutger (1975 LR) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

5886 Rutger

Chu kỳ quỹ đạo 1909.9970146
Acgumen của cận điểm 274.20627
Độ lệch tâm 0.0988943
Tên chỉ định 5886
Độ bất thường trung bình 36.83997
Cận điểm quỹ đạo 2.7147629
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6
Tên chỉ định thay thế 1975 LR
Viễn điểm quỹ đạo 3.3106411
Độ nghiêng quỹ đạo 11.49225
Kinh độ của điểm nút lên 78.71312