5879 Almeria

5879 Almeria (1992 CH1) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1992 bởi K. BirkleU. Hopp ở the Calar Alto Observatory.

5879 Almeria

Độ lệch tâm .2893902864990228
Kinh độ của điểm nút lên 145.9028753084733
Chu kỳ quỹ đạo 756.3427434718254
Nơi khám phá Calar Alto
Tên chỉ định 5879
Độ bất thường trung bình 307.553032596161
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1992
Khám phá bởi K. BirkleU. Hopp
Độ nghiêng quỹ đạo 21.57410083488771
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.9
Cận điểm quỹ đạo 1.154457505163311
Tên chỉ định thay thế 1992 CH1
Viễn điểm quỹ đạo 2.094745209715489
Acgumen của cận điểm 355.5612410505673