5863 Tara

5863 Tara (1983 RB) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 07 tháng 09 năm 1983 bởi C. S. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

5863 Tara

Chu kỳ quỹ đạo 1209.147824762051
Độ bất thường trung bình 181.1194586742844
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Acgumen của cận điểm 115.3763528026272
Kinh độ của điểm nút lên 169.0423106057686
Viễn điểm quỹ đạo 3.348374819312093
Tên chỉ định 5863
Cận điểm quỹ đạo 1.094021599512091
Độ lệch tâm .5074633164765348
Độ nghiêng quỹ đạo 19.46979841304705
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định thay thế 1983 RB