5858 Borovitskia

5858 Borovitskia (1978 SU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, L. I.Nauchnyj.

5858 Borovitskia

Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định 5858
Nơi khám phá Nauchnyj
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5
Acgumen của cận điểm 304.62514
Cận điểm quỹ đạo 2.2114415
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Viễn điểm quỹ đạo 2.4179871
Độ bất thường trung bình 10.61389
Kinh độ của điểm nút lên 225.51325
Tên chỉ định thay thế 1978 SU5
Chu kỳ quỹ đạo 1286.3067218
Độ lệch tâm 0.0446158
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86910