5841 Stone

5841 Stone (1982 ST) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1982 bởi E. F. HelinPalomar.

5841 Stone

Độ nghiêng quỹ đạo 20.09448
Kinh độ của điểm nút lên 343.61118
Cận điểm quỹ đạo 1.7240988
Độ lệch tâm 0.1046628
Đặt tên theo Ed Stone
Viễn điểm quỹ đạo 2.1271850
Tên chỉ định thay thế 1982 ST
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9
Nơi khám phá Palomar
Độ bất thường trung bình 194.59753
Tên chỉ định 5841
Khám phá bởi E. F. Helin
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1982
Acgumen của cận điểm 45.14690
Chu kỳ quỹ đạo 976.0267496