5811 Keck

5811 Keck (1988 KC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1988 bởi E. F. HelinPalomar.

5811 Keck

Độ bất thường trung bình 231.05654
Kinh độ của điểm nút lên 227.56405
Acgumen của cận điểm 96.54421
Tên chỉ định 5811
Độ lệch tâm 0.3050192
Nơi khám phá Palomar
Viễn điểm quỹ đạo 3.3903117
Tên chỉ định thay thế 1988 KC
Khám phá bởi E. F. Helin
Độ nghiêng quỹ đạo 10.28489
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0
Chu kỳ quỹ đạo 1529.4402593
Cận điểm quỹ đạo 1.8054919
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1988