5805 Glasgow

5805 Glasgow (1985 YH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1985 bởi Bowell, E.Flagstaff.

5805 Glasgow

Độ nghiêng quỹ đạo 11.88341
Khám phá bởi Bowell, E.
Độ bất thường trung bình 59.16078
Viễn điểm quỹ đạo 2.9015723
Độ lệch tâm 0.1145673
Đặt tên theo Glasgow
Kinh độ của điểm nút lên 276.31093
Chu kỳ quỹ đạo 1534.2251102
Tên chỉ định 5805
Cận điểm quỹ đạo 2.3050623
Tên chỉ định thay thế 1985 YH
Nơi khám phá Flagstaff
Acgumen của cận điểm 252.90996
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1985