5804 Bambinidipraga

5804 Bambinidipraga (1985 RL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1985 bởi A. MrkosKlet.

5804 Bambinidipraga

Cận điểm quỹ đạo 2.0205518
Acgumen của cận điểm 122.25323
Kinh độ của điểm nút lên 213.37074
Khám phá bởi A. Mrkos
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1985
Độ nghiêng quỹ đạo 9.77873
Viễn điểm quỹ đạo 2.8280966
Nơi khám phá Klet
Tên chỉ định 5804
Độ bất thường trung bình 12.45426
Chu kỳ quỹ đạo 1378.7466435
Tên chỉ định thay thế 1985 RL1
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
Độ lệch tâm 0.1665505