5799 Brewington

5799 Brewington (1980 TG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

5799 Brewington

Độ bất thường trung bình 196.23952
Độ lệch tâm 0.1727237
Nơi khám phá Palomar
Acgumen của cận điểm 333.65195
Viễn điểm quỹ đạo 3.0739285
Tên chỉ định thay thế 1980 TG4
Tên chỉ định 5799
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Kinh độ của điểm nút lên 14.10807
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Chu kỳ quỹ đạo 1550.0492830
Cận điểm quỹ đạo 2.1684461
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Độ nghiêng quỹ đạo 12.46495