5765 Izett

5765 Izett (1986 GU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1986 bởi C. S. ShoemakerPalomar.

5765 Izett

Độ bất thường trung bình 100.35791
Nơi khám phá Palomar
Viễn điểm quỹ đạo 3.3502025
Acgumen của cận điểm 58.62806
Kinh độ của điểm nút lên 81.65916
Tên chỉ định thay thế 1986 GU
Tên chỉ định 5765
Chu kỳ quỹ đạo 1566.0403796
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Cận điểm quỹ đạo 1.9281657
Độ lệch tâm 0.2694084
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1986
Độ nghiêng quỹ đạo 31.38282