5762 Wänke

5762 Wänke là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1306.1161465 ngày (3.58 năm).[1]Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981.