5735 Loripaul

5735 Loripaul (1989 LM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 bởi E. F. HelinPalomar.

5735 Loripaul

Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6
Khám phá bởi E. F. Helin
Chu kỳ quỹ đạo 1262.9828941
Tên chỉ định 5735
Tên chỉ định thay thế 1989 LM
Cận điểm quỹ đạo 1.9469511
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07955
Độ bất thường trung bình 152.77254
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1989
Viễn điểm quỹ đạo 2.6263455
Nơi khám phá Palomar
Kinh độ của điểm nút lên 282.64742
Độ lệch tâm 0.1485568
Acgumen của cận điểm 356.89220