5734 Noguchi

5734 Noguchi (1989 AL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1989 bởi EndateWatanabeKitami.

5734 Noguchi

Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
Độ nghiêng quỹ đạo 7.44642
Cận điểm quỹ đạo 2.1822226
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định thay thế 1989 AL1
Acgumen của cận điểm 12.02371
Kinh độ của điểm nút lên 98.47894
Độ bất thường trung bình 142.29722
Đặt tên theo Soichi Noguchi
Độ lệch tâm 0.0703943
Viễn điểm quỹ đạo 2.5127198
Chu kỳ quỹ đạo 1313.7079476
Khám phá bởi EndateWatanabe
Nơi khám phá Kitami
Tên chỉ định 5734