5720 Halweaver

5720 Halweaver (1984 FN) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1984 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

5720 Halweaver

Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Độ bất thường trung bình 17.70898
Tên chỉ định 5720
Tên chỉ định thay thế 1984 FN
Chu kỳ quỹ đạo 1268.1403514
Kinh độ của điểm nút lên 48.05033
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1984
Cận điểm quỹ đạo 1.5878501
Độ lệch tâm 0.3074833
Acgumen của cận điểm 81.65427
Độ nghiêng quỹ đạo 23.47773
Viễn điểm quỹ đạo 2.9978881
Nơi khám phá Palomar