5716 Pickard

5716 Pickard (1982 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982 bởi E. BowellFlagstaff.

5716 Pickard

Chu kỳ quỹ đạo 1339.1468177
Độ lệch tâm 0.1924664
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7
Độ nghiêng quỹ đạo 2.28125
Độ bất thường trung bình 335.96120
Acgumen của cận điểm 147.14335
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1982
Khám phá bởi E. Bowell
Viễn điểm quỹ đạo 2.8353021
Cận điểm quỹ đạo 1.9200555
Tên chỉ định thay thế 1982 UH
Kinh độ của điểm nút lên 257.36490
Nơi khám phá Flagstaff
Tên chỉ định 5716